Trang chủ > Các sản phẩm > Tạo mẫu nhanh > Tạo mẫu nhanh 3D

3D in ấn nhanh chóng Prototyping xe mẫu

    3D in ấn quá trình thiết kế in ấn 3D: thứ nhất có thể sử dụng phần mềm để xây dựng một mô hình, và sau đó chia các mô hình 3D để một mặt cắt ngang lớp lớp, nghĩa là, cắt lát, để hướng dẫn máy in để in lớp của lớp. Định dạng tiêu chuẩn tập tin giữa thiết kế phần mềm và máy in là tập tin STL. A...