Trang chủ > Các sản phẩm > Tạo mẫu nhanh > Rapid Vacuum Casting Prototyping

Tạo khuôn chân không silicone nhanh chóng

    Các bước đúc chân không. Trước khi sản xuất đúc chân không, chúng ta cần tạo mẫu bằng gia công CNC hoặc in 3D. Sau đó trộn silicone với chữa đại lý. Sự xuất hiện của đúc chân không là một chất lỏng chảy, thành phần A là Silicone, thành phần B là một tác nhân đóng rắn. Hút chân không sơ tán: ...