Trang chủ > Các sản phẩm > Hoàn thiện bề mặt

Bề mặt hoàn thiện sơn

    MAS cung cấp dịch vụ hoàn thiện cao cấp để tạo ra nguyên mẫu sản xuất giống chất lượng cao cho dây chuyền sản xuất âm lượng cao. Từ khi kết thúc tay hoạt động như chà nhám, đánh bóng và hạt nổ, các ứng dụng của Mỹ phẩm và Mỹ phẩm không điều trị bề mặt, bao gồm các bức tranh, bột sơn...